Nahverkehr in China
Mi.-Nr. 3029

Shanghai Maglev Train
Transrapid