Nahverkehr in China
Mi.-Nr. 3033

Shanghai Maglev Train
Transrapid