Nahverkehr in China
Mi.-Nr. 1889

Shanghai
Transrapid