Nahverkehr in China
Mi.-Nr. 1890

Shanghai
Transrapid