Nahverkehr in China
Mi.-Nr. 1891

Shanghai
Transrapid