Briefmarken mit Eisenbahnmotiven
Namibia

Südwestafrika Namibia