Eisenbahn in Japan
Mi.-Nr. 1690

JNR

Baureihe 0

Bahnhof