Eisenbahn in Japan
Mi.-Nr. 3620

JNR
Baureihe 0
Bahnhof