Eisenbahn in Japan
Mi.-Nr. 628

JNR

Bahnhof

Baureihe C 56