Eisenbahn in Japan
Dampflokomotive

Japan
3.6.1997
Mi.-Nr. 2462

Präfekturmarke Nagasaki, Saga und Fukuoka

Achsfolge 1A