Nahverkehr in China

Shanghai Maglev Transportation Co.
Transrapid Shanghai